Z uwagi na wejście w życie dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zw. dalej RODO), realizując wynikające z RODO wymogi, niniejszym informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach.

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z RODO wskazujemy, iż:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PERKOZ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brodnicy, ul. Sikorskiego 19A, 87-300 Brodnica KRS: 0000009684, NIP: 8741309686. Dane kontaktowe: nr tel: +48 56 49 34 057,  adres e-mail: info@perkoz.com.pl, zwana dalej: „Spółka”.

II. Cele i podstawy prawne przetwarzania

Jeśli podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest/są lub będzie/będą:

a) udzielona przez Państwa zgoda – to Państwa dane osobowe są/będą przetwarzane w celu/celach odpowiedzi na Państwa zapytania, pisma, wnioski, w tym w celu przedstawienie oferty handlowej i prowadzenie działalności marketingowej;
b) umowa zawarta z Państwem i konieczność jej wykonania oraz podjęcie działań na Państwa żądanie przed jej zawarciem to Państwa dane osobowe są/będą przetwarzane w celu/celach zawarcia i wykonania umowy, w tym kontaktowanie się przed zawarciem umowy i w związku z jej wykonaniem, świadczenie usług w przedmiocie prowadzonej działalności gospodarczej;
c) prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora w celu udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma, zapytania dotyczące oferty i inne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z umową, świadczonymi usługami,
d) ciążący na administratorze obowiązek prawny do wypełnienia, którego zobowiązany jest administrator celem przestrzegania norm wynikających z powszechnie obowiązującego prawa.
e) udzielona przez Państwa zgoda na przekazanie danych do firmy CNH Industrial Polska Sp. z o.o. – to Państwa dane będą wysłane firmie CNH Industrial Polska Sp. z o.o. oraz podmiotom zależnym i stowarzyszonym z Grupy CNH Industrial w celu wysyłania informacji handlowych oraz reklamowania produktów i usług lub przeprowadzenia badań rynku („Marketing podmiotów zewnętrznych”).

III. Dobrowolność podana danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania przez Państwa danych osobowych uniemożliwi przygotowanie i zawarcie ważnej umowy.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny. Natomiast nieudzielenie zgody uniemożliwi prowadzenie przez naszą firmę działań marketingowych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie ww. zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Dotychczasowo udzielona przez Państwa zgoda pozostaje ważna w przedmiocie i zakresie, w jakim została wcześniej udzielona.

W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. II odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

a) upoważnieni pracownicy, którym w formie pisemnej powierzono przetwarzanie danych osobowych;
b) zewnętrzne podmioty przetwarzające, upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie umów powierzenia zawartych z administratorem,
c) podmioty lub organy upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Ponadto odbiorcą Państwa danych może być firma CNH Industrial Sp. z o.o. oraz podmioty zależne i stowarzyszone z Grupy CNH Industrial. które mogą przetwarzać Państwa dane wyłącznie w celu umożliwienia im wywiązania się z obowiązków dotyczących gwarancji i bezpieczeństwa produktów; świadczenia usług serwisowych również poprzez sieć autoryzowanych warsztatów; odpowiadania na żądania klientów i spełnianie ich; wysyłania informacji o charakterze technicznym lub organizacyjnym; przeprowadzania badań mających na celu poprawę jakości dostarczanych towarów lub świadczonych usług, z uwagi na prawnie uzasadniony interes wytwórcy.

IV. Prawa związane z przetwarzaniem danych

1. Uprawnienia, które Państwu przysługują w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych są następujące:
a) prawo dostępu do danych osobowych;
b) prawo do sprostowania danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
2. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w sposób naruszający przepisy wynikające z RODO przysługuje Państwa prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru.
3. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowej.
4. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

V. Czas przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu/celów wskazanych w pkt. II, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a także z uwagi na okres niezbędny do ewentualnego dochodzenia roszczeń.